مطالب مرتبط با کلید واژه

زلزله


۲. تاثیر مخازن سدها در ایجاد زمین لرزه های القائی

تاريخ برگزاری : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷