زلزله

مقالات

۱. خطر زمین لغزش های حاصل از زلزله در شمال تهران

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۶. نقشه‌های شتاب طیفی برای گستره تهران

تاريخ برگزاری : ۰۱ آبان ۱۳۸۴