مطالب مرتبط با کلید واژه

آذربایجان شرقی


رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور خبر داد: تهیه نقشه کواترنری خاورمیانه از سوی سازمان زمین‌شناسی تا 4 سال آینده

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور خبر داد: تهیه نقشه کواترنری خاورمیانه از سوی سازمان زمین‌شناسی تا 4 سال آینده

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از تهیه نقشه کواترنری خاورمیانه از سوی سازمان زمین‌شناسی تا 4 سال آینده خبر داد

ادامه مطلب

۱. عجب‌شیر

مقیاس : 1:100000

۲. تبریز

مقیاس : 1:100000

۳. اسکو

مقیاس : 1:100000

۴. خواجه(خوجا)

مقیاس : 1:100000

۵. قره‌آغاج

مقیاس : 1:100000

۶. اصلاندوز

مقیاس : 1:100000

۷. سراسکند( هشترود)

مقیاس : 1:100000

۸. میانه

مقیاس : 1:100000

۹. تبریز-پلدشت

مقیاس : 1:250000