مطالب مرتبط با کلید واژه " زمینشناسیمهندسی "


۱. نگرشی بر زمین شناسی مهندسی سدقیر (سلمان فارسی)

تاريخ برگزاری : ۰۶ آبان ۱۳۷۹

۳. کاربرد ژئوفیزیک در سد سازی

تاريخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۶۳

۹. کاربرد زمین شناسی مهندسی در توسعه شهری

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۱۰. ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد فرخی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰