مطالب مرتبط با کلید واژه

زمینشناسیمهندسی


۲. بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد توزانلو

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۵. پیش بینی نرخ پیشروی ماشین حفر تونل دشت ذهاب

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷