همکاری‌های پژوهشی ایران و ارمنستان در بخش علوم‌زمین