دکتر مجید پورمقدم مشاور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت