مطالب مرتبط با کلید واژه " دکتر سلمان جهانی به ارائه سخنرانی در رابطه نقش دیاپیرسم بر تشکیل گسل های پارکی در کمربند چین خورده _رانده زاگرس "