اینفوگرافی، نگاهی به منابع و عملکرد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در سال 1397