دکتر علیرضا شهیدی معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت و رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور