رئیس گروه لرزه زمین‌ساخت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور