مطالب مرتبط با کلید واژه

سایر موارد


۹۱. ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ نگیسان

نویسنده : سید تقى دلاور

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۹۲. چهار گنبد

نویسنده : مژگان صفهانى نژاد

بررسى پتانسیل هاى مس رگه اى وپورفیرى

۹۳. چاپان (ایرانخواه)

نویسنده : همکارى خانم اسکندرى وکیانى 1379

بررسى پتانسیل هاى مس رگه اى و آهن اسکارنى

۹۴. پاریز

نویسنده : مریم عرفاتى

بررسى پتانسیل هاى مس پورفیرى

۹۵. گزارش طرح جامع سیستم اطلاعات جغرافیایى سازمان زمین شناسى

نویسنده : خانم مهدى زاده و مژگان زارعى نژاد

ایجاد زیرساخت داده هاى تولید شده

۹۶. سقز

نویسنده : دکتر دانشفر و پانته آ گیاهچى, زعیم فرحزادى

پى جویى پلى متال با استفاده از GIS

۹۷. باشتین

نویسنده : پانته آ گیاهچى و آقاى کارل ورشو BHP

پى جویى پلى متال GIS

۹۸. ورقه جبال بارز

نویسنده : مانا رحیمى

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۹۹. جزوه آموزشى

نویسنده : پانته آ گیاهچى

آموزش

۱۰۰. نقشه زمین شناسى استان مرکزى

نویسنده : علیرضا جعفرى راد و سید تقى و دلاور محمد و صادقى

تهیه نقشه