مطالب مرتبط با کلید واژه

سایر موارد


۱۱۱. ورقه ساردوئیه

نویسنده : مانا رحیمى

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۱۱۲. نقشه پراکندگى مواد معدنى استان گلستان

نویسنده : مانا رحیمى

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

۱۱۳. نقشه زمین شناسى استان گلستان

نویسنده : مانا رحیمى و علیرضا جعفرى راد

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

۱۱۴. بررسى ذخایر آنتیموان در ایران و جهان

مطالعه وضعیت ماده معدنى

۱۱۵. ورقه چهار گنبد

نویسنده : مژگان اصفهانى نژاد و مریم عرفاتى

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۱۱۶. ورقه تخت سلیمان

نویسنده : مژگان اصفهانى نژاد

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۱۱۷. نگاهى به وضعیت اکتشاف طلا در ایران

نویسنده : مژگان اصفهانى نژاد - پانته آگیاهچى -سید على موسوى

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۱۱۸. ورقه یکصد هزارم ورچه

نویسنده : على حسین مردى طرشتى و جلال کرمى

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

۱۱۹. نواحى میدوک وزالکى

نویسنده : فریبزر قریب

تهیه نقشه زمین شناسى درمقیاس 000/1:10

۱۲۰. زون ۲ اکتشافى (شمال وشمال غرب ایران)

نویسنده : راضیه لک

بررسى مقدماتى پتانسیل هاى مس وطلا


۱۱۵. آدرس یابی شبکه راه های شهری ایران

تاريخ برگزاری : ۰۲ بهمن ۱۳۸۶