مطالب مرتبط با کلید واژه

سایر موارد


۱۲۱. ورقه یکصد هزار گلپایگان

نویسنده : احمد کاظمى مهرنیا و مریم دهقان

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

۱۲۲. ورقه یکصد هزارتسوج،ماکو،قره ضیاء الدین وسیه چشمه

نویسنده : سیمین مهدیزاده و وحید فتوتى واحمدکاظمى مهرنیا

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

۱۲۳. ورقه یکصد هزارم خیر

نویسنده : حمید آقا جانى

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

۱۲۴. ورقه یکصد هزارم خضر آبا ده شیر

نویسنده : احمد کاظمى مهرنیا

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

۱۲۵. ورقه یکصدهزار تکاب

نویسنده : مهرداد مدنى و فریبرز قریب

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

۱۲۶. برگه یکصد هزار فیض آباد

نویسنده : فریبرز قریب و مهرداد مدنى گیوى

رسوب شناسى رسوبات ناحیه جنوب

۱۲۷. ورقه یکصد هزار حلب

نویسنده : فریبرز قریب

بررسى هاى دورسنجى

۱۲۸. در گستره شهرى شهر شیراز

نویسنده : فلوریز خیرى

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

۱۲۹. ورقه آلوت

نویسنده : فلوریز خیرى

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

۱۳۰. ورقه یکصد هزار تخت سلیمان

نویسنده : مهرداد مدنى گیوى

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى


۱۲۹. ارزیابی کارایی فتوگرامتری در مدلسازی مبلمان شهری

تاريخ برگزاری : ۰۲ بهمن ۱۳۸۶