مطالب مرتبط با کلید واژه

سایر موارد


۱۳۱. ورقه یکصد هزار آریزو چادرملو

نویسنده : حمید آقا جانى و آذر محمدى عراق

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

۱۳۲. در حوزه آبریز آجى چاى

نویسنده : فلوریز خیرى و مهرداد معدنى

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

۱۳۳. چهار گوش آبدوغى

نویسنده : سیمین مهدیزاده تهرانى و حمید آقاجانى و مرتضى مسعودى

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

۱۳۴. ورقه صفى آباد

نویسنده : سیمین مهدیزاده تهرانى و فریبرز قریب و مرتضى مسعودى

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

۱۳۵. ورقه یکصد ورقه شامکان

نویسنده : سیمین مهدیزاده تهرانى و فلوریز خیرى

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

۱۳۶. ورقه سبزوار

نویسنده : سیمین مهدیزاده تهرانى و پگاه ایزد پناه

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

۱۳۷. ورقه مشکان

نویسنده : سیمین مهدیزاده و فریبرز قریب

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

۱۳۸. بررسیهاى ژئومکانیکى ناحیه معدنى ارغش- چشمه زرد (آنومالى شماره ۳)

نویسنده : مسعود محمودپور- امیر شمشکى- تقى فضلى خانى

ناحیه معدنى چشمه زرد- ارغش به وسعت ۲۵ کیلومتر مربع در ۴۵ کیلومترى جنوب غرب نیشابور در استان خراسان واقع گردیده است.در این محدوده معدنى آنومالى هاى اقتصادى مختلفى معرفى گردیده است که این گزارش دربرگیرنده مطالعات زمین شناسى مهندسى و مکانیک سنگ محدوده آنومالى (III) است که نزدیکترین آنومالى به روستاى متروکه چشمه زرد است مى باشد.

۱۳۹. چینه شناسى کواترنر ایران و روشهاى مطالعه آن (بررسى کوتاه)

نویسنده : منوچهر پدرامى

در این مقاله براى شناسائى و بررسى سیستم کواترنر، افزون بر روشهاى مرسوم، روشهاى نوینى بکار گرفته شده اند که یا هنوز بدنیاى چینه شناسى راه نیافته یا تازه شناخته شده و در ابتداى کارند. از ویژگیهاى دیگر این کار کوشش در تلفیق روشها و احتراز از تجرید آنها است.

جابجایى سطحى زمین لرزه ۲۰۰۶ فین (جنوب ایران ) با استفاده از تصاویر رادار Envisat

۱۴۰. جابجایى سطحى زمین لرزه ۲۰۰۶ فین (جنوب ایران ) با استفاده از تصاویر رادار Envisat

نویسنده : مه آسا روستا

گسترش فناورى رادار با دریچه مصنوعى، اینترفرومترى (InSAR)بالغ بر 15 سال است که یک ابزار مفید براى زمین شناسان جهت اندازه گیرى تغییر شکل پوسته در مناطقى مانند آسیا وایران که تکتونیک فعالى را تجربه کرده اند، مى- باشد. تغییر شکل فعال در ایران حاصل از همگرایى صفحات عربى و اوراسیا است. این تغییر شکل با نوارى از زمینلرزه و گسلش آشکار مى شود.


۱۳۹. معرفی یک برنامه جدید آنالیز لاگ (Log-Analyst)

تاريخ برگزاری : ۰۳ بهمن ۱۳۸۶