مطالب مرتبط با کلید واژه

سایر موارد


۱۴۱. گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار داورزن

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار داورزن

۱۴۲. گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى – کانى سنگین داوران

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى – کانى سنگین داوران

۱۴۳. گزارشات اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار بهاباد

گزارشات اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار بهاباد

۱۴۴. گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار کیوى

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار کیوى

۱۴۵. گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار دشت ور

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار دشت ور

۱۴۶. گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار باغات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار باغات

۱۴۷. گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار جاجرم

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار جاجرم

۱۴۸. گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار شهررضا

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار شهررضا

۱۴۹. گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه یکصدهزار سقز

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه یکصدهزار سقز

۱۵۰. اکتشافات ژئوشیمیائى ورقه یکصد هزار فرومد

اکتشافات ژئوشیمیائى ورقه یکصد هزار فرومد


۱۴۴. مدل سازی سطوج درزه ها با استفاده از هندسه فراکتال

تاريخ برگزاری : ۰۳ بهمن ۱۳۸۶

۱۴۵. قدیمی ترین ردپای پرندگان در ایران

تاريخ برگزاری : ۰۳ بهمن ۱۳۸۶

۱۴۷. Persianosporofer یک جنس جدید از بازوپایان Spicocyrtiidae دونین

تاريخ برگزاری : ۰۳ بهمن ۱۳۸۶