مطالب مرتبط با کلید واژه

سایر موارد


۱۶۱. گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ اسپکه

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 اسپکه

۱۶۲. گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ ایزدخواست

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 ایزدخواست

۱۶۳. گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ فنوج

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 فنوج

۱۶۴. پروژه بررسى واکتشاف املاح در دریاچه هاى مهارلو- بختگان طشک جلد اول

پروژه بررسى واکتشاف املاح در دریاچه هاى مهارلو- بختگان طشک جلد اول

۱۶۵. گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى ۱:۱۰۰.۰۰۰مروست

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى 1:100.000مروست

۱۶۶. طرح اکتشاف مقدماتى سیلیجرد جلد اول

طرح اکتشاف مقدماتى سیلیجرد جلد اول

۱۶۷. نقشه پیش بینى ژئوشیمیایى فلززائى برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ سرخشاد

نقشه پیش بینى ژئوشیمیایى فلززائى برگه 1:100000 سرخشاد

۱۶۸. گزارش انجام عملیات پیجوئى و اکتشافات ژئوشیمیائى شرق تویسرکان

گزارش انجام عملیات پیجوئى و اکتشافات ژئوشیمیائى شرق تویسرکان

۱۶۹. اکتشافات ژئوشیمیائى، کانیهاى سنگین و بررسى نواحى ناهنجار در ورقه یکصد هزار ورچه

اکتشافات ژئوشیمیائى، کانیهاى سنگین و بررسى نواحى ناهنجار در ورقه یکصد هزار ورچه

۱۷۰. گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی۱:۱۰۰.۰۰۰ ورقه داورزن

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی1:100.000 ورقه داورزن


۱۶۳. استفاده از معادلات شبه مشاهده در تعیین دمای سطح

تاريخ برگزاری : ۰۱ بهمن ۱۳۸۶