مطالب مرتبط با کلید واژه

سایر موارد


۱۷۱. گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی۱:۱۰۰.۰۰۰ ورقه فرومد

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی1:100.000 ورقه فرومد

۱۷۲. گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه سعادت آباد

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه سعادت آباد

۱۷۳. گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه ساوه جلد ۲

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ساوه جلد 2

۱۷۴. گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه شاهکوه

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه شاهکوه

۱۷۵. گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه گوزن بلاغ

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه گوزن بلاغ

۱۷۶. گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه ورچه فاز ۲

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ورچه فاز 2

۱۷۷. اکتشافات ژئوشیمیایی تفصیلی طلا در منطقه پوسیده

اکتشافات ژئوشیمیایی تفصیلی طلا در منطقه پوسیده

۱۷۸. گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى و پتانسیل نواحى امیدبخش در زون چالوس- گرگان

گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى و پتانسیل نواحى امیدبخش در زون چالوس- گرگان

۱۷۹. گزارش بررسى‌هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه‌اى وشناسایى نواحى امید بخش معدنى در زون کرج – دماوند

گزارش بررسى‌هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه‌اى وشناسایى نواحى امید بخش معدنى در زون کرج – دماوند

۱۸۰. بررسى دورسنجى در محدوده زون سنندج ملایر با استفاده از داده‌هاى سنجنده ماهواره لندست

بررسى دورسنجى در محدوده زون سنندج ملایر با استفاده از داده‌هاى سنجنده ماهواره لندست


۱۷۱. بررسی تلفیق سستمهای CAD و GIS

تاريخ برگزاری : ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

۱۷۷. تجربه تشکیل و فعالیت کمیته فنی متناظر ISIRI/TC۲۱۱

تاريخ برگزاری : ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

۱۷۹. تخصصی نمودن GIS به منظور اجرای خودکار مدل تخریبض

تاريخ برگزاری : ۰۱ بهمن ۱۳۸۶


گزارشی از

پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با حضور متخصصان....

ادامه مطلب