مطالب مرتبط با کلید واژه

سایر موارد


۱۸۱. پروژه پتاس سنگى ایلجاق

پروژه پتاس سنگى ایلجاق

۱۸۲. وضعیت رخداد بلایاى طبیعى در برخى از شهرهاى کشور

نویسنده : مدیریت زمین‌شناسى مهندسى و زیست محیطى

ارزیابى مخاطرات زمین شناسى در هر مکان به سبب تنوع و پیچیدگى پدیده‌هاى زمین شناسى کارى بس دشوار بوده و آگاهى از چگونگى رویداد و عملکرد پدیده‌هاى مخاطره‌آمیز و مشکل ساز نیازمند بررسیهاى دقیق و کامل محلى و ناحیه‌اى مى‌باشد.

۱۸۳. سن مطلق قاعده رویداد مغناطیسى Olduvai حداکثر ۷۵۰ هزار سال است،۱۳۶۶

نویسنده : منوچهر پدرامى

گفتار حاضر برگردان مقاله اى است که در دوازدهمین کنگره زمین شناسى کواترنر در تابستان سال جارى در کانادا ارائه گردید.

۱۸۴. سن مطلق مرز زیرین کواترنر در حدود ۶۰۰ هزار سال است،۱۳۶۷

نویسنده : منوچهر پدرامى

سن مطلق مرز زیرین کواترنر در حدود 600 هزار سال است،1367

۱۸۵. مرز نئوژن – کواترنر در نهشته هاى دریایى ناحیه بریس (ساحل مکران)،۱۳۷۰

نویسنده : منوچهر پدرامى

روش معمول تعیین مرز بین سیستم‌ها استفاده از فسیل است. مرز بین دو سیستم نئوژن و کواترنر نیز نمى تواند از این قاعده مستثنى باشد.

۱۸۶. مرز کرتاسه-ترسى یر در کپه داغ

نویسنده : منوچهر پدرامى

مرز کرتاسه-ترسى یر در کپه داغ

۱۸۷. گزارش مقدماتى زمین لرزه بزرگ سوماترا در جنوب خاورى آسیا

در نخستین سالگرد زمین لرزه بم (۲۶ دسامبر ۲۰۰۴) زمین لرزه اى به

۱۸۸. بررسى‌هاى زمین‌شناسى ـ معدنى ناحیه بلده

نویسنده : مهندسین مشاور تهران پادیر

منطقه مورد مطالعه که تحت بررسى‌هاى زمین‌شناسى ـ معدنى 1:20.000 قرار گرفته در 9 کیلومترى شمال باخترى بلده از بخش‌هاى شهرستان نور واقع مى‌باشد. این محدوده جزئى از نقشه زمین‌شناسى 1:250.000 آمل بوده و از نظر تقسیم‌بندى زمین ساختى ـ رسوبى ایران بخشى از واحد البرز ـ آذربایجان را تشکیل مى‌دهد. واحدهاى سنگ چینه‌اى که در منطقه رخنمون دارند، از قدیم به جدید شامل سازندهاى لشگرک، جیرود، مبارک، درود، روته، گدازه و توف‌هاى پرمین، سازندهاى نسن، الیکا، شمشک و رسوبات عهد حاضر مى‌باشد.

۱۸۹. معرفى روش‌ها براى پیشرفت کاربرد ژئوشیمى در اکتشافات مواد معدنى در ایران

نویسنده : رابرت جکسون

در این گزارش روش‌اى ویژه‌اى براى پیشرفت کاربرى ژئوشیمى در اکتشافات معدنى توسط سازمان زمین شناسى و به موازات طرح راهبردى اکتشاف 5 ساله 2005-2009 ارائه شده‌اند. به یک برنامه تعلیمى که شامل مشاوران شایسته باشد نیاز است تا بتوان بسیارى از این روش‌ها را اجرا کرد.

۱۹۰. مطالعه سیستماتیک چشمه هاى معدنى ایران

نویسنده : علیرضا زندی

کارشناس ژئوشیمى ریاض اله ایقائیان بررسى آبهاى معدنى ایران که در طى چندین سال بطور پراکنده مطالعه گردیده بود اداره کل آبهاى زیرزمینى را بر آن داشت که در سال 1301 بررسى سیستماتیک آبهاى معدنى ایران را شروع نماید.به همین منظور با تهیه دستورالعمل و فرم مخصوص چشمه هاى معدنى و اعزام کارشناس به حوزه اکیپهاى مطالعاتى توانست قسمت اعظم چشمه هاى معدنى را بازدید نماید و با بررسى اجمالى اطلاعات لازم را از نظر کیفى و کمى به دست آورد و حتى المقدور از هر چشمه اى یک بار تجزیه کامل شیمیایى آب نماید


۱۸۲. GIS و مسیر یابی با تکیه بر فرایند تکراری

تاريخ برگزاری : ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

۱۸۳. فیلترینگ داده های لیزر اسکنر با تکیه بر تولید DTM

تاريخ برگزاری : ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

۱۸۶. کاربرد های GIS در صنعت برق

تاريخ برگزاری : ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

۱۸۷. کاربردهای GIS در پاکسازی مناطق آلوده به مواد منفجره

تاريخ برگزاری : ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

۱۸۹. مکان یابی خوابگاه های دانشجویی با استفاده از GIS

تاريخ برگزاری : ۰۱ بهمن ۱۳۸۶