مطالب مرتبط با کلید واژه

سایر موارد


۸۱. برگه حلب

نویسنده : ناظمه اشرفیان فر

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۸۲. برگه تسوج

نویسنده : ناظمه اشرفیان فر

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۸۳. برگه قرءضیاءالدین

نویسنده : ناظمه اشرفیان فر

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۸۴. برگه سیلوانه

نویسنده : ناظمه اشرفیان فر

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۸۵. برگه داور زن

نویسنده : علیرضا جعفرى

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۸۶. برگه چاپان

نویسنده : علیرضا جعفرى و سید على موسوى

کنترل صحرایى مناطق امید بخش

۸۷. برگه پاریز

نویسنده : سید على موسوى

کنترل صحرایى مناطق امید بخش

۸۸. گزارش چاپان ۱:۱۰۰.۰۰۰

نویسنده : مریم عرفانى –شیدا اسکندرى –سارا کیانى

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

۸۹. گزارش طرق ۱:۱۰۰.۰۰۰

نویسنده : شیدا اسکندرى

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

۹۰. ایران

نویسنده : دلاور- صادقى- جعفرى راد-رحیمى و با همکارى گروه

بررسى وضعیت آنتیموان در ایران


۸۵. کاربرد GIS در مدیریت و مکانیابی پارکینگ ها

تاريخ برگزاری : ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

۸۶. کاربرد GIS در امدادرسانی تصادفات جاده ای

تاريخ برگزاری : ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

۹۰. کاربردهای GIS در صنعت برق

تاريخ برگزاری : ۰۲ بهمن ۱۳۸۶