مطالب مرتبط با کلید واژه " سایر موارد "


۱۰۱. نقشه پراکندگى مواد معدنى استان مرکزى

نویسنده : علیرضا جعفرى راد

تهیه نقشه

۱۰۲. رقومى سازى نقشه پراکندگى مواد معدنى کامیاران

نویسنده : مانا رحیمى

تهیه نقشه رقومى

۱۰۳. رقومى سازى نقشه پراکندگى مواد معدنى جبال بارز

نویسنده : مانا رحیمى

تهیه نقشه رقومى

۱۰۴. ورقه قطور

نویسنده : مانا رحیمى

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

۱۰۵. ورقه عباس آباد

نویسنده : مانا رحیمى

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

۱۰۶. زون میامى

نویسنده : مانا رحیمى

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

۱۰۷. استان مرکزى

نویسنده : علیرضا جعفرى راد و مانا رحیمى

انجام مطالعات GIS و معرفى مناطق امید بخش

۱۰۸. گزارش بازدید معادن طلا

نویسنده : مانا رحیمى- مژگان اصفهانى نژاد

ارائه گزارش

۱۰۹. گزارش کنفرانس Digital earth ۲۰۰۱

نویسنده : مانا رحیمى

ارائه گزارش

۱۱۰. ورقه کامیاران

نویسنده : مانا رحیمى

شناسایى نواحى امید بخش معدنى


۱۰۵. پی جویی کانیهای سنگین در رسوبات بادی شمال آران

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۱۱۰. مثلث بندی هوایی قابل کنترل با عوارض خطی

تاريخ برگزاری : ۰۱ بهمن ۱۳۸۶