مطالب مرتبط با کلید واژه " سایر موارد "


۶۱. ورقه طرق

نویسنده : مرتضى عشق آبادى و سرمد روزبه کارگر

پتانسیل یابى مواد معدنى

۶۲. ایران مرکزى

نویسنده : سید على اصغر مختارى

اکتشافات عناصر کمیاب فلزى وکانیهاى قیمتى

۶۳. محورگچسر- طالقان

نویسنده : سید على اصغر مختارى و یاشا موقر خانقاه

اکتشاف منگنز لایه اى شکل تیپ گراب

۶۴. ورقه شامکان

نویسنده : حیدرى و مناف نژاد

اکتشاف

۶۵. ورقه جیان

نویسنده : درخشان و مناف نژاد

اکتشاف

۶۶. ورقه حنا

نویسنده : مناف نژاد

اکتشاف

۶۷. ورقه ماهنشان

نویسنده : مناف نژاد

اکتشاف

۶۸. ورقه حلب

نویسنده : صادقى و مناف نژاد

اکتشاف

۶۹. ورقه حنا

نویسنده : مناف نژاد و گلیائى

اکتشافى

۷۰. سراسر ایران

نویسنده : محمد صادق مناف نژاد-محمدجعفر نیک فر وغضنفرى

بررسى رسهاى ایران


۶۹. مطالعات کانی شناختی کانسار طلای چشمه‌زرد

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۷۰. معرفی فسیلهائی از خزندگان در پالئوژن زاگرس

تاريخ برگزاری : ۱۶ شهریور ۱۳۸۴