مطالب مرتبط با کلید واژه " سایر موارد "


۷۱. زون اسفندقه- دولت آباد

نویسنده : محمد صادقى و دلاور محبى

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۷۲. برگه حنا

نویسنده : علیرضا جعفرى

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۷۳. برگه تیژ تیژه

نویسنده : علیرضا جعفرى راد

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۷۴. گزارش ماه نشان ۱:۱۰۰.۰۰۰

نویسنده : شیدا اسکندرى

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

۷۵. گزارش دیزج ۱۰۰.۰۰۰

نویسنده : مژگان زارعى نژاد - شیدا اسکندرى

پتانسیل یابى

۷۶. کاشان

نویسنده : مریم عرفاتى

بررسى پلى متال

۷۷. تکاب

نویسنده : مریم عرفاتى

بررسى پتانسیل در سرب وروى تیپ انگوران

۷۸. برگه فرومد

نویسنده : علیرضا جعفرى راد

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۷۹. نقشه سایزموتکتونیک جهان

نویسنده : دکتر حقى پور و جعفرى راد موسوى –صادقى – دلاور –نازى

تهیه نقشه پتانسیل زلزله خیز دنیا

۸۰. گزارش وضعیت طلا

نویسنده : پانته آ گیاهچى و اصفهانى نژاد و موسوى

تهیه پایگاه طلا


۷۸. بررسی اندازه دانه های Y۲O۳

تاريخ برگزاری : ۲۶ فروردین ۱۳۸۷