سایر موارد

نقشه ها

گزارش ها

۱۵۱. اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ناحیه اى از رسوبات آبراهه‌اى در محدوده ورقه یکصد هزار پل سفید

اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ناحیه اى از رسوبات آبراهه‌اى در محدوده ورقه یکصد هزار پل سفید

۱۵۲. اکتشافات ژئوشیمیائى در ناحیه اسفوردى

اکتشافات ژئوشیمیائى در ناحیه اسفوردى

۱۵۳. مطالعات زمین شناسى و اکتشافات ژئوشیمیائى کانیهاى بر در شهرستان ماهنشان

مطالعات زمین شناسى و اکتشافات ژئوشیمیائى کانیهاى بر در شهرستان ماهنشان

۱۵۴. اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه یکصد هزار آق دربند

اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه یکصد هزار آق دربند

۱۵۵. گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک در محدوده چهارگوش آستارا

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک در محدوده چهارگوش آستارا

۱۵۶. اکتشافات ژئوشیمیائى - کانى سنگین در ورقه یکصد هزار سردشت

اکتشافات ژئوشیمیائى - کانى سنگین در ورقه یکصد هزار سردشت

۱۵۷. گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى ناحیه اى در ورقه یکصد هزار اسپکه

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى ناحیه اى در ورقه یکصد هزار اسپکه

۱۵۸. مطالعه ژئوشیمى ورقه ۱۰۰۰۰۰/۱ اهر

مطالعه ژئوشیمى ورقه 100000/1 اهر

۱۵۹. گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ چاپان جلد ۱

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 چاپان جلد 1

۱۶۰. اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایى با مقیاس مقدماتى در ناحیه اسفندقه

اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایى با مقیاس مقدماتى در ناحیه اسفندقه


مقالات

۱۵۱. چسبندگی در خاکهای درشت دانه و نقش آنها در مقاومت

تاريخ برگزاری : ۰۶ آبان ۱۳۷۹