مطالب مرتبط با کلید واژه " رضا علیخان زاده "


گزارش زمین لرزه  ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-فیروز اباد-لرستان

۱. گزارش زمین لرزه ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-فیروز اباد-لرستان

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 17اردیبهشت ماه 1399فیروزآباد - لرستان

گزارش زمین لرزه  ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

۲. گزارش زمین لرزه ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 7خرداد ماه 1399