مطالب مرتبط با کلید واژه

19اردیبهشت


گزارش زمین لرزه  ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

۱. گزارش زمین لرزه ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 19اردیبهشت ماه 1399