مطالب مرتبط با کلید واژه " 7خرداد "


گزارش زمین لرزه  ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

۱. گزارش زمین لرزه ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 7خرداد ماه 1399