مطالب مرتبط با کلید واژه

کانسار


۴. بررسی قابلیت فرآوری کانسنگ طلای توزلار

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۸۵

۵. محاسبه عیارحد در کانسارهای تک و چند فلزی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۸۵

۸. بررسی اثرات زیست محیطی باطله ھای معدنی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰