مطالب مرتبط با کلید واژه

توپوگرافی


۶. بررسی سازوکار حرکت زمینلغزش

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۹. نشانه های صحرایی پدیده ی تورم خاک

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰