مطالب مرتبط با کلید واژه

بوشهر

بوشهر

مرکز استان: بوشهر
کيلومتر مربع
23168 مساحت :
جمعیت: 743675 نفر
شهرهای مهم: بوشهر، دیر، دیلم، کنگان، گناوه، تنگستان، جم، دشتستان و دشتی
استان های همسایه از شمال به استانهاى خوزستان و کهکلويه و بويراحمد؛ ازجنوب به خليج فارس؛ از شرق به استان فارس و از غرب به خليج فارس محدود است .
جغرافیا: ارتفاع آن از سطح دريا 20 متر مى‌باشد .متوسط حداقل دما 1/18 درجه سانتيگراد و متوسط حداکثر دما 33 درجه سانتيگراد مى باشد. ميزان رطوبت نسبى آن بين 75-58 در صد در تغيير است. ميزان متوسط بارندگى ساليانه اين استان نيز 272 ميليمتر مى باشد.۶۱. گزارش رخداد زمین لرزه ۰۷ آذر ماه ۱۳۹۲ برازجان – بوشهر (MN ۵.۷)

نویسنده : دکتر بهنام اویسی

گزارش رخداد زمین لرزه 07 آذر ماه 1392 برازجان – بوشهر (MN 5.7)

۶۲. گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۱۳ دیماه ۱۳۹۲ بندر کنگان، بوشهر

گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه 13 دیماه 1392 بندر کنگان، بوشهر

۶۳. تفکیک محیط های ژئومورفولوژی ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS(مطالعه موردی، بندر دیر بوشهر)

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

تفکیک محیط های ژئومورفولوژی ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS(مطالعه موردی، بندر دیر بوشهر)

بررسی پراکندگی مواد آلی در رسوبات بستر خلیج فارس با نگرشی بر کاربرد مواد الی به عنوان نشانگر¬های ژئوشیمی در مطالعات دیرینه اقلیم، دیرینه دریاچه شناسی و دیرینه اقیانوس نگاری

۶۴. بررسی پراکندگی مواد آلی در رسوبات بستر خلیج فارس با نگرشی بر کاربرد مواد الی به عنوان نشانگر¬های ژئوشیمی در مطالعات دیرینه اقلیم، دیرینه دریاچه شناسی و دیرینه اقیانوس نگاری

نویسنده : رضا بهبهانی،

در این مطالعه سعی شده است که با بررسی پارامتر¬های پیرولیز راک-اول (Rock-Eval pyrolysis) در رسوبات بستر خلیج فارس در نواحی شمالی آن به نوع کروژن¬های تشکیل شده و پراکندگی مواد آلی پرداخته شود. مواد آلی رسوبی طیف وسیعی از نشانگر¬ها را فراهم می¬نماید که می¬تواند برای بازسازی اقلیم و محیط دیرینه قاره¬ای و دریایی مورد استفاده قرار گیرد. تولید و حفظ مواد آلی تحت تاثیرتغییرات محیطی قرار می¬گیرد. مواد مغذی(Nutrients) در آب¬های خلیج فارس عمدتا" بوسیله انتقال جریان آب دریای عمان و رودخانه¬های ورودی از سواحل ایرانی{خصوصا" در بخش شمالی خلیج فارس (Northern part of the Persian Gulf)} که در آن¬ها تولید مواد مغذی بالاتر است، وارد می¬شود. به طورکلی بخش¬های شمال غرب خلیج فارس (خور موسی و نواحی مجاور آن) الیگوتروپیک (آب¬های فقیر از مواد مغذی با تولید اولیه پایین) است. در حالیکه مناطق شمال شرقی آن، نسبتا" تولید اولیه بیشتری دارند. تمرکز اکسیژن محلول در مناطق شرقی و میانی خلیج فارس کمتر از مناطق غربی آن می¬باشد. در اکثر مناطق مطالعه شده، مقادیر اکسیژن محلول و PH با درجه حرارت و شوری نسبت عکس دارند. نتایج بررسی¬های دانه سنجی نشاندهنده وجود 4 نوع رسوب عمده گل با کمی گراول، گل ماسه¬ای، گل گراولی و گل ماسه¬ای با کمی گراول در مناطق شرقی و میانی و 4 نوع رسوب عمده گل، ماسه گلی، گل ماسه¬ای و ماسه گلی با کمی گراول در نواحی شمال غربی خلیج فارس می¬باشد. رسوبات مذکور از ذرات آواری (کوارتز، فلدسپار، خرده سنگ، قطعات خرده سنگی کربناته و کانی¬های رسی) و شیمیایی- بیو شیمیایی (پوسته دوکفه¬ای، گاستروپود، فرامینیفرا، استراکود، بریوزوآ، قطعات خرچنگ، اسکلت ماهیان و ذرات غیر اسکلتی اایید) تشکیل شده اند. بر پایه مطالعات ژئوشیمی آلی، مقدار کربن آلی کل از 03/0 تا 48/1 درصد وزنی متغیر است که در رسوبات گلی در اغلب نمونه¬های مطالعه شده، افزایش می¬یابد. مقادیر S2و TOC در بخش¬های عمیق تر و دور از ساحل نسبت به مناطق ساحلی و کم عمق افزایش یافته است که این موضوع نشاندهنده پتانسیل بیشتر حفظ مواد آلی در بخش¬های عمیق تر خلیج فارس می¬باشد. همچنین در رسوبات بستر خلیج فارس کروژن¬های تیپ II، III، مخلوط II-III و مخلوط III-II وجود دارد که از سمت شرق خلیج فارس (هرمزگان) به سوی غرب (بوشهر و خوزستان) به دلیل تمرکز بیشتر رودخانه¬های ورودی در نواحی غربی نسبت به شرقی، افزایش در کروژن¬های تیپ III (مواد آلی با منشا خشکی زی) و مخلوط III-II مشاهده می¬شود. لازم به ذکر است که با افزایش عمق، روند افزایش کروژن تیپ II در رسوبات خلیج فارس مشاهده می¬شود که احتمالا" به دلیل کاهش تمرکز اکسیژن محلول در اکثر نقاط عمیق نسبت به نقاط ساحلی خلیج فارس و دور شدن از منشا کروژن¬های رودخانه¬ای خشک زی (قاره¬ای، کروژن تیپ III) در نواحی غربی می¬باشد.

بررسی ژئوشیمی آلی رسوبات هولوسن بخش شمالی خلیج فارس بر اساس مغزه¬های رسوبی

۶۵. بررسی ژئوشیمی آلی رسوبات هولوسن بخش شمالی خلیج فارس بر اساس مغزه¬های رسوبی

نویسنده : رضا بهبهانی و راضیه لک

به منظور بررسی پتانسیل هیدروکربن زایی رسوبات بستر خلیج فارس در نزدیکی ساحل، دو مغزه دست نخورده دوازده و پانزده متری در محدوده آبی نزدیک بندرعباس و بوشهر حفاری گردید. از مغزه¬های بدست آمده تعداد صد و ده نمونه رسوب (Subsample) تهیه گردید و مورد مطالعات رسوب شناسی و ژئوشیمی آلی ( پیرولیز راک- اوال) قرار گرفت. علاوه بر آن رخساره¬های رسوبی مختلف شناسایی گردید. در رسوبات ناحیه بوشهر، پنج تیپ رسوبی سیلت رسی (cZ) ، رس سیلتی (zC)، گل ماسه¬ای (sM)، گل گراولی (gM)و ماسه گلی گراولی (gmS) همراه با دوازده رخساره با محیط¬های رودخانه¬ای، ساحلی، اینترتایدال، لاگون ، دریایی و در ناحیه بندر عباس نیز پنج تیپ رسوبی گل گراولی، گل ماسه¬ای، ماسه گراولی (gS)، گل ماسه¬ای با کمی گراول [(g)sM] و گل با کمی گراول [(g)M] همراه با چهارده رخساره با محیط¬های ساحلی، دریایی کم¬عمق، اینترتایدال و دون¬ ماسه¬ای شناسایی گردیدند. بر پایه مطالعات ژئوشیمی آلی، اکثر نمونه¬های مورد مطالعه در مغزه بوشهر، نفت زا و در ناحیه بندر عباس نفت و گاز زا & Gas prone) (Oil می¬باشند ولی از نظر هیدروکربن زایی در رتبه ضعیف (Poor) قرار می¬گیرند. با مقایسه کروژن¬های موجود در نمونه¬های مطالعه شده، در مغزه بندر عباس با افزایش عمق فراوانی با کروژن¬های تیپ III و مخلوط II/III و در مغزه بوشهر فراوانی با کروژن¬های تیپ II، III و مخلوط II/III می¬باشد. بر اساس دیاگرام شاخص هیدروژن (HI) در برابر TOC ، نتایج زیر بدست می¬آید: برای ناحیه بوشهر، هفتاد و سه درصد از نمونه¬های مطالعه شده مرحله پیشروی آب دریا (Transgressive System Tract) و بیست و هفت درصد مرحله سطح پایین آب (Shelf Margin System Tract) را نشان می-دهند. برای ناحیه بندرعباس، سی درصد از نمونه¬های مورد مطالعه مرحله پیشروی آب دریا و هفتاد درصد مرحله سطح پایین آن را نشان می¬دهند.

۶۶. گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ بوشهر۲

نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 بوشهر2 6147 I SE


۴۱. تاثیر چگالی حجمی Co بر نسبت Kβ/ Kα درآنالیز XRF

تاريخ برگزاری : ۰۲ اسفند ۱۳۸۵


انجمن نجوم آسمان توس مشهد فعالیتهای گسترده ای را در استان خراسان برنامه ریزی کرده است.

انجمن نجوم آسمان توس مجموعه ای از برنامه های متنوع نجومی را در این استان کشورمان برنامه ریزی و اجرا کرده است. این گروه نجوم که در بین موسسین آن نامهای آشنایی چون ...

ادامه مطلب

حضور چشمگیر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نمایشگاه انجمن زمین شناسی

هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در دانشگاه شاهرود در حال برگزاری است . در این میان غرفه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در این همایش حضور فعال و چشمگیری دارد

ادامه مطلب

عضو هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران: تحقیقات دورسنجی در زمینه زلزله در ایران متولی ندارد

البته دوره‌های تخصصی در این زمینه توسط مرکز سنجش از دور ایران برگزار شده است ولی با توجه به اینکه کشور ما بر روی کمربند زلزله خیز آلپ هیمالیا قرار دارد، انجام تحقیقات

ادامه مطلب