مس

مقالات

۴. کانی سازی اسکارن در منطقه کوه گبری رفسنجان

تاريخ برگزاری : ۲۲ فروردین ۱۳۶۶

۶. اکتشافات ژئوفیزیکی مس در منطقه مجدر اردبیل

تاريخ برگزاری : ۲۳ آذر ۱۳۸۴