مطالب مرتبط با کلید واژه " ژئوتکنیک "


۱. نگرشی بر زمین شناسی مهندسی سدقیر (سلمان فارسی)

تاريخ برگزاری : ۰۶ آبان ۱۳۷۹

۵. کاربرد زمین شناسی مهندسی در توسعه شهری

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰