مطالب مرتبط با کلید واژه

ژئوتکنیک


۵. نگرشی بر زمین شناسی مهندسی سدقیر (سلمان فارسی)

تاريخ برگزاری : ۰۶ آبان ۱۳۷۹

۶. کاربرد زمین شناسی مهندسی در توسعه شهری

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰