مطالب مرتبط با کلید واژه

ژئوتکنیک


۲۱. خصوصیات ژئوتکنیکی پی آبرفتی سد شهریار

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

۲۴. بررسی روشهای شناسائی خاکهای واگرا

تاريخ برگزاری : ۱۲ شهریور ۱۳۸۴

۲۹. کاربرد زمین شناسی مهندسی در توسعه شهری

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۳۰. نگرشی بر زمین شناسی مهندسی سدقیر (سلمان فارسی)

تاريخ برگزاری : ۰۶ آبان ۱۳۷۹