مطالب مرتبط با کلید واژه " زمینلغزش "


۱۲. ناپایداری شیبها در مرحله نگهداری سازه های خطی

تاريخ برگزاری : ۲۷ مرداد ۱۳۷۷

۱۷. بررسی سازوکار حرکت زمینلغزش

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷