مطالب مرتبط با کلید واژه

زیستمحیطی


۱۴. وضعیت زباله شهری و مدیریت زباله در مشهد

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

۱۵. رانش زمین در حاجی آباد فشم و اثرات زیست محیطی آن

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

۱۸. معدنکاری (زغالسنگ) و تبعات زیست محیطی آن

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۸۵