زمینلرزه

مقالات

۱. خطر زمین لغزش های حاصل از زلزله در شمال تهران

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۳. زمین لرزه های القایی مرتبط با برخی از سدهای مهم ایران

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

۴. تعیین لرزه خیزی شهرستان اردبیل به روش قطعی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۵. چشمه های بالقوه زمینلرزه در منطقه تهران

تاريخ برگزاری : ۲۹ مرداد ۱۳۸۴

۶. تعیین روابط تضعیف جنبش نیرومند زمین

تاريخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۳۸۳

۸. خطر زمین لرزه در مسیر انتقال نفت و گاز خزر

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰


گزارش مقدماتی بررسی‌های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ جنوب باختر سرپل ذهاب با بزرگای ۶.۴

گزارش مقدماتی بررسی‌های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ جنوب باختر سرپل ذهاب با بزرگای ۶.۴

گزارش مقدماتی بررسی‌های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ جنوب باختر سرپل ذهاب با بزرگای ۶.۴ به همت گروه لرزه زمین‌ساخت و زلزله‌شناسی در دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور منتشر شد.

ادامه مطلب

گزارش ها