مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۳. زمین ساخت فعال گسل دامغان

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۹. نمک هرمز در دشت آبادان (جنوب غرب ایران)

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۱۰. مقایسه داده های رسوب مدلهای تجربی با مقدار واقعی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰