مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۸. زمین لرزه های القایی مرتبط با برخی از سدهای مهم ایران

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

۹. تعیین لرزه خیزی شهرستان اردبیل به روش قطعی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰