مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۳۶. تحلیل ساختاری گسل حلب

تاريخ برگزاری : ۱۳ شهریور ۱۳۸۴

۴۰. رافشارش (transpression) در گستره خوی

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰