مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۴۸. ژئودینامیک از دیدگاه دحوالارض

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۵۰. الگوی ساختاری فرونشستهای شرق ایران

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰