مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۵۲. دوپلکس بیدزرد (فروافتادگی دزفول)

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۶۰. بررسی پارامترهای جنبش زمین در سایت پارچین

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰