مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۸۱. معرفی پهنه ساختاری خاور سمنان

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۸۲. شواهد جنبا بودن گسل عطاری

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۸۶. نقش گسل قمرود در لرزه خیزی شهر قم

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰