اعضای گروه

1)      نام و نام خانوادگی: منصور حدادان

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

سمت سازمانی: رئیس گروه کارتوگرافی

Email:        m_haddadan@yahoo.com

شماره تماس: 64592219

در صورت وجود آدرس Linkedin:

 

2)      نام و نام خانوادگی: امید محمدی

سوابق تحصیلی: کارشناسی جغرافیای طبیعی

سمت سازمانی: معاونت گروه کارتوگرافی

Email:        aryana_1241@yahoo.com

شماره تماس: 64592219

در صورت وجود آدرس Linkedin:

 

3)      نام و نام خانوادگی: هما محمدیان سمنانی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

سمت سازمانی: کارشناس مسئول

Email:Mohammadian.homa@yahoo.com         

شماره تماس: 64592393

در صورت وجود آدرس Linkedin:

 

4)      نام و نام خانوادگی: رویا معصومی

سوابق تحصیلی: دکترای جغرافیای اقتصاد توریسم

سمت سازمانی: کارشناس

Email: royamasoomi2014@gmail.com   

شماره تماس: 64592393

در صورت وجود آدرس Linkedin:

 

 

 

5)      نام و نام خانوادگی: فریبا همتی

سوابق تحصیلی: کارشناس زمین شناس

سمت سازمانی: کارشناس مسئول

Email:        far_988@yahoo.com

شماره تماس: 64592223

در صورت وجود آدرس Linkedin:

 

6)      نام و نام خانوادگی: محمدرضا ذبیحی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

سمت سازمانی: کارشناس مسئول

Email:        reaz4540@yahoo.com

شماره تماس: 64592364

در صورت وجود آدرس Linkedin:

 

7)      نام و نام خانوادگی: جمیله قائمی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم

سمت سازمانی: کارشناس مسئول

Email:        ghaemijamileh@gmail.com

شماره تماس: 64592396

در صورت وجود آدرس Linkedin:

 

8)      نام و نام خانوادگی: منصوره طبسی

سوابق تحصیلی: کارشناسی کارتوگرافی

سمت سازمانی: کارشناس

Email:        mansorehtabasi@gmail.com

شماره تماس: 64592364

در صورت وجود آدرس Linkedin:

 

9)      نام و نام خانوادگی: فاطمه ایروانی

سوابق تحصیلی: کارشناس هنرهای تجسمی

سمت سازمانی: کارشناس

Email:        firvani@gmail.com

شماره تماس: 64592396

در صورت وجود آدرس Linkedin:

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۶۸