معرفی گروه تلفیق

گروه تلفیق و مدلسازی یکی از زیرمجموعه‌های مدیریت ژئومتیکس از تیم کارشناسی مجرب در زمینه‌های تلفیق و مدلسازی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، دورسنجی و تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی تشکیل شده است. این گروه فعالیت خود را در سال 1374 به منظور گردآوری، تلفیق، تجزیه و تحلیل داده های مختلف زمین‌شناسی و در نهایت مدل سازی اطلاعات با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با هدف مشابه سازی و ارائه الگوهایی برای پیش بینی و شناسایی نواحی مستعد کانه‌زایی آغاز نمود.

در سال 1379 عملکردهای جدیدی به شرح ذیل به دامنه فعالیت های گروه تلفیق و مدلسازی اضافه شد:

√      ساماندهی و یکسان سازی داده ها و نتایج حاصل از اجرای پروژه های اکتشافی

√      تلفیق و تحلیل اطلاعات ،بهنگام سازی داده های اکتشافی و زمین شناسی در محدوده کانسار

√      مدلسازی و تعیین شکل هندسی کانسار جهت پیش بینی چگونگی توسعه کانساردر جهات مختلف، محاسبه حجم، ذخیره زمین شناسی کانسار با توجه به روش های زمین آماری و پیشنهاد محل های مناسب جهت حفاری

√      تلفیق تمامی اطلاعات و برقراری ارتباط بین لایه های مختلف با استفاده از نرم افزارهای Gemcom,GDM

 

از سال 1386 به منظور تخصصی نمودن فعالیت‌های گروه و سیاست‌های کلی سازمان، عملکرد گروه در جهت تلفیق و مدلسازی سوق داده شد که شامل فعالیت های‌زیرمی‌باشد:

√           تحلیل و بررسی لایه‌های اطلاعاتی مختلف زمین‌شناسی و اکتشافی بصورت دوبعدی و سه بعدی با شناخت الگوهای کانی سازی و بکارگیری کارآمدترین و مناسب ترین مدل‌هاجهت شناسایی پتانسیل های کانه‌زایی

√           تجربه کافی در زمینه به کارگیری و تلفیق لایه های اطلاعاتی زمین شناسی، ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمیایی و داده های ماهواره ای و استخراج اطلاعات مفید و مناسب از آنها به منظور پتانسیل یابی در مدل های کانساری

√           شناسایی نواحی امیدبخش بر اساس مدلسازی کانساری در انواع مختلف کانسارها (کانسارهای تبخیری، اسکارن آهن، تنگستن و قلع، طلای اپی ترمال، کانسارهای ماسیو سولفید، مس پورفیری، سرب و روی با میزبان سنگ های کربناته و سرب و روی با میزبان رسوبی و...)

√           بررسی راه کارهای مناسب و جدید در روش های مدلسازی به منظور دستیابی به اهداف زمین شناسی و اکتشافی و اجرای پروژه های نمونه در زمینه مدلسازی و بررسی روش های جدید به صورت علمی

√           تلفیق کلیه اطلاعات و برقراری ارتباط منطقی بین لایه های مختلف جهت استفاده سایر گروه ها

√           انجام پروژه های تحقیقاتی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهیان داخل و خارج کشور به منظور ارتقا سطح علمی و فنی

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۰۵