اعضای گروه

نام و نام خانوادگی:شهین دخت ابوالمعالی

سوابق تحصیلی: کارشناس زمین شناسی

سمت سازمانی:رئیس گروه

Email: abolmaali50@yahoo.com

شماره تماس:64592248

Linkedin: https://ir.linkedin.com/in/shahindokht-abolmaali-b91694101

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر تقوی

سوابق تحصیلی: دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی

سمت سازمانی: کارشناس

Email: amir.taghavi57@gmail.com

شماره تماس: 02164592435

آدرس Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/amirtaghavi

 

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا جعفری

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی (آب زمین شناسی)

سمت سازمانی: کارشناس

Email:hr.jaafari@gmail.com

شماره تماس:02164592435

 

 

نام و نام خانوادگی: سمانه رسولی قادی

سوابق تحصیلی: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

سمت سازمانی:کارشناس

Email:sama.rasouli@yahoo.com

شماره تماس: 02164592248

 

 

نام و نام خانوادگی: فرشته رستمی هرزویلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد پترولوژی

سمت سازمانی: کارشناس

Email:F_rostami2004@yahoo.com

شماره تماس: 02164592435

 

 

نام و نام خانوادگی:لیلی فتح اله پور

سوابق تحصیلی:دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی

سمت سازمانی:کارشناس مسئول

Email:lilifathollahpour@gmail.com

شماره تماس:02164592435

Linkedin: https://ir.linkedin.com/in/lili-fathollahpour-286906ba

 

 

نام و نام خانوادگی: نسرین امیرمطلبی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

سمت سازمانی: کارشناس مسئول

Email: n_amiri_87@yahoo.com

شماره تماس: 02164592248

 

 

نام و نام خانوادگی: هانیه سادات میرشاه وندی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد چینه شناسی

سمت سازمانی: کارشناس

Email: mirshahvandi@gmail.com

شماره تماس: 02164592248

آدرس Linkedin:

https://ir.linkedin.com/in/hanieh-mirshahvandi-509a0786

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۸۷