دورسنجی

تعداد بازدید:۱۵۹۰۱

-تهیه وتکمیل آرشیوداده های TM,ETM.ASTER,Sentinl2A,SPOT,IRSکل کشورجهت بررسی های دورسنجی

-بررسی های دورسنجی درقالب ورقه های یکصدهزارم زمین شناسی با استفاده ازداده های ETMجهت پی جوئی مناطق پتانسیل دارمعدنی(300ورقه یکصدهزارم زمین شناسی)

-تهیه واستخراج خطواره های کل ایران ازطریق HillShadeاستخراج شده ازDEMکل کشور

-مطالعات دورسنجی وارائه گزارش نهایی درزون های 20گانه اکتشافی میانه،طارم،گزیک-آهنگران،اهر-ارسباران،ایرانشهر-سرباز،مریوان-مهاباد،نوبران-آران،خوی-اشنویه،بیرجند-خوسف

-همکاری درپروژه اکو واخذ داده های تصاویرماهواره ای لندست8  شامل 120صحنه اطلاعاتی

-همکاری درپروژه اکتشاف کانی های تبخیری درحوضه های رسوبی وپلایاهای کل کشورازطریق بررسی های دورسنجی تصاویر سنجنده لندست8 وASTER وتفکیک حوضه های تبخیری وکانی های شاخص آنها

-تهیه اطلس موضوعی 1:250000کل کشور(تهیه 138تصویرنقشه ماهواره ای)با استفاده از داده های ETM

-تهیه اطلس موضوعی نقشه نگاشت کانیهای شاخص زون های دگرسانی کل کشوردرمقیاس 1:250000ودر116بلوک با استفاده ازداده های سنجنده ASTER(جهت پروژه استراتژی اکتشاف)

-تهیه اطلس موضوعی نقشه نگاشت خطواره های ایران درمقیاس1:250000ودر116بلوک(جهت پروژه استراتژی اکتشاف)بااستفاده ازداده های سنجنده OLIماهواره لندست8

-بررسی میزان فرونشست در دشت های کرمان،اصفهان،تهران،ورامین ،کرج،کاشان،بندرعباس،همدان با استفاده ازداده های راداروتکنیک تداخل سنجی راداری(INTERFEROMETERY)

- استخراج اطلاعات ماهواره آلوس (ALOS)واعمال روش تداخل سنجی جهت بررسی زمین لرزه های ورزقان،کرمانشاه،کرمان،تهران تهیه نقشه های اینترفرومتری

- همکاری درتهیه نقشه  های زمین شناسی یکصدهزارم با استفاده ازداده های ماهواره ای لندست8شامل استخراج خطواره ها وتفکیک واحدهای زمین شناسی

-تهیه اطلس داده های دگرسانی کل کشوربااستفاده ازداده های سنجنده ASTERدرقالب بلوکهای 1:250000

-بررسی ومطالعات دورسنجی وارائه گزارش نهایی درمقیاس استانی با استفاده از داده های سنجندهASTERدراستان های:قزوین -کرمان-آذربایجان شرقی-زنجان-قم-سمنان-اصفهان-مرکزی-کردستان جهت اکتشاف ذخایرمعدنی

- مطالعات دورسنجی درپروژه اکتشافی پهنه خراسان جنوبی -سقزبا استفاده ازتصاویرماهواره ای سنجنده ASTER,Sentinel2Aوارائه گزارش نهایی

-انجام عملیات دورسنجی وGIS کارگروه کارست سازمان زمین شناسی درارتباط با شناسایی ذخایرآب کارستی ایران دراستان کرمانشاه شامل تهیه لایه اطلاعاتی ساختاری ،پوشش گیاهی با استفاده از داده های ماهواره ای وطراحی ومدیریت پایگاه داده ها

-همکاری درپروژه جهت یابی وپهنه بندی ریزگردها درکشور شامل پردازش واستخراج اطلاعات از داده های لندست8در محدوده استان های اولویت دار وتحویل داده ها به کارگروه مربوطه.

- پروژه بررسی وپایش تغییرات پوشش گیاهی وتوسعه کشاورزی زیست محیطی دریاچه ارومیه دربازه زمانی 10ساله با استفاده از پردازش تصاویر بروزشده ماهواره ای لندست8

-پروژه تهیه اطلس جامع دگرسانی ایران

-مطالعات دورسنجی وپردازش تصاویرماهواره ای درپروژه اکتشافی قلع،تگستن وعناصرهمراه درایران

-مطالعات دورسنجی وپردازش تصاویرماهواره ای درپروژه زمین شناسی واکتشافی استان کردستان

-پایش بروز فرونشست دشت های ایران با استفاده از تصاویرراداری

-تهیه نگاشت نرخ فرونشست دشت های قزوین ومشهدبا استفاده ازروش تداخل سنجی راداری

- مطالعات دورسنجی وپردازش تصاویرماهواره ای درپروژه زمین شناسی واکتشافی استان گیلان

-تهیه تصویر-نقشه خطواره هاودگرسانی های کل کشوربااستفاده ازداده های ASTERدرمقیاس یکصدهزارم

-تهیه تصویر-نقشه یکپارچه فرونشست کل کشور بااستفاده از داده های راداروروش تداخل سنجی درمقیاس یکصدهزارم

-همکاری درپروژه استانی بانگاهی به داده های زمین شناسی واکتشافی دراستان های مرکزی-اصفهان –زنجان –سمنان –آذربایجان شرقی-کردستان

-مطالعه وپایش سطحی دماوند بااستفاده ازداده های MODISوماهواره Landsat8

-تهیه آرشیو تصاویرSentinel2جهت تکمیل پوشش سراسری داده های ماهواره ای باقدرت تفکیک مکانی بالاجهت استفاده درپروژه های مختلف زمین شناسی،اکتشاف ومخاطرات زمین شناسی

-بررسی های دورسنجی سیلاب فروردین۱۳۹۸درمناطق سیلزده استان های گلستان وخوزستان بااستفاده از تصاویرسنجنده OLIماهواره Landsat8

- همکاری در تامین وآماده سازی داده های ماهواره ای جهت تهیه نقشه های زمین شناسی در مراکز استانها (گیلان،  لرستان ، آذربایچان شرقی،ایلام، قم ، کردستان ،ارومیه ،گلستان ومازندران،یزد،اصفهان)

-ارائه انواع داده های ماهواره ای به موسسات پژوهشی ودانشگاه های کشور وبخش خصوصی مرتبط با حوزه اکتشافات معدنی وتهیه نقشه های زمین شناسی

 

 

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۸