ژئومتیکس

درباره ژئومتیکس

مقدمه و تاریخچه در سال 1374 طرح اکتشاف مواد معدنی با استفاده از داده ‏های ماهواره‏ ای و ژئوفیزیک هوایی که در وزارت معادن و فلزات در حال اجرا بود به سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور منتقل شد و آقای ...