نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱:۲۵,۰۰۰

تعداد بازدید:۳۳۵۲

- لیسار 1-1- 5765

- هشتبر 2-1- 5765

- کیش دبی 3-1- 5765

- پره سر 4-1- 5765

- اسالم  1-2- 5765

- ماسوله 1-2-5764

- رستم آباد 1-1- 5863

- خلیل آباد 2-1- 5863

- علی آباد بالا 3-1- 5863

- بالا ویسرود 4-1- 5863

- گرفم 2-4- 5964

- رشت 3-4- 5964

- شهر صنعتی 4-3- 5964

- آغوزبن 1-4- 6063

- لیماگ گوابر 2-4- 6063

- موسی کلایه 3-4- 6063

- کجید 4-4- 6063

 

آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۳۹۸