اعضای گروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسی

تعداد بازدید:۱۴۴۰

کوروش لطیفی

سمت: رئیس گروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسی

مدرک تحصیلی: دکترای تکتونیک از پژوهشکده علوم زمین

 

شهریار سلیمانی آزاد

سمت: پژوهشگر

مدرک تحصیلی: دکترای سایزموتکتونیک و دیرینه لرزه شناسی از دانشگاه مونت پلیه فرانسه

 

معصومه اسکندری

سمت: کارشناس

مدرک تحصیلی: دکترای ژئوفیزیک از دانشگاه تهران

 

نیره صبور

سمت: کارشناس

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس تکتونیک از پژوهشکده علوم زمین

 

رضا علیخان زاده

سمت: کارشناس

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای ژئوفیزیک در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 

رضا تاجیک

سمت: کارشناس

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس تکتونیک از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

 

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۸