اعضای گروه آب زمین شناسی

تعداد بازدید:۱۱۰۸

نام و نام خانوادگی: ایمان انتظام

سمت: رئیس گروه آب زمین شناسی

تحصیلات: دکترای زمین شناسی کاربردی

شماره داخلی: 2286

 

نام و نام خانوادگی: احمدرضا قاسمی

سمت : کارشناس

تحصیلات: فوق لیسانس هیدروژئولوژی

شماره داخلی: 2218

 

نام و نام خانوادگی: یوسف محمدی

سمت : کارشناس

تحصیلات: فوق لیسانس هیدروژئولوژی

شماره داخلی: 2218

 

نام و نام خانوادگی: زینب معمارنژادیان

سمت : کارشناس

تحصیلات: فوق لیسانس هیدروژئولوژی

شماره داخلی: 2370

 

نام و نام خانوادگی: عذرا حسن لو

سمت : کارشناس

تحصیلات: فوق لیسانس تکتونیک

شماره داخلی: 2469

 

نام و نام خانوادگی: منیر شریفی دوست

سمت : کارشناس

تحصیلات: فوق لیسانس پترولوژی

شماره داخلی: 2370

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۱