اعضای گروه زمین شناسی زیست محیطی

تعداد بازدید:۹۱۵

 اعضای گروه زمین شناسی زیست محیطی

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا سیاره

سمت : رئیس گروه زمین شناسی زیست محیطی

تحصیلات : دانشجوی دکتری پترولوژی

شماره داخلی: 2385

 

نام و نام خانوادگی: سوزان کریم نژاد طاری

سمت : کارشناس

تحصیلات: فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی

شماره داخلی: 2231

 

 نام و نام خانوادگی: هادی پورفرضی

سمت : کارشناس

تحصیلات: لیسانس پترولوژی

شماره داخلی: 2432

 

نام و نام خانوادگی: علی فیضی

سمت: کارشناس

تحصیلات: فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی

شماره داخلی: 2432

 

 نام و نام خانوادگی: حسن دیداری عباس آباد

سمت : کارشناس

تحصیلات: فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی

شماره داخلی: 2385

 

 نام و نام خانوادگی: پریسا پیروزفر

سمت : کارشناس

تحصیلات: دکتری زمین شناسی اقتصادی

شماره داخلی: 2240

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا پژوهنده

سمت : کارشناس

تحصیلات: دکتری مهندسی خاک

شماره داخلی: 2432

 

نام و نام خانوادگی: شهره عرفان

سمت : کارشناس

تحصیلات: دکتری رسوب شناسی

شماره داخلی: 2370

 

نام و نام خانوادگی: نجمه داوری

سمت : کارشناس

تحصیلات: فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی

شماره داخلی: 2240

 

 نام و نام خانوادگی: مریم اصانلو

سمت : کارشناس

تحصیلات: دانشجوی فوق لیسانس زمین شناسی زیست محیطی

شماره داخلی: 2370

آخرین ویرایش۲۴ مرداد ۱۴۰۱