اعضای گروه زمین شناسی زیست محیطی

تعداد بازدید:۶۱۹

 علیرضا سیاره

سمت : رئیس گروه زمین شناسی زیست محیطی

مدرک تحصیلی : دانشجو دکتری پترولوژی

 

سوزان کریم نژاد طاری

سمت : کارشناس

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی

 

 هادی پورفرضی

سمت : کارشناس

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس پترولوژی

 

 علی فیضی

سمت : کارشناس

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی

 

 حسن دیداری عباس آباد

سمت : کارشناس

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی

 

 مریم اصانلو

سمت : کارشناس

مدرک تحصیلی : دانشجو فوق لیسانس زمین شناسی زیست محیطی

 

 معصومه انوری

سمت : کارشناس

مدرک تحصیلی : دانشجو فوق لیسانس زمین شناسی زیست محیطی

 

 شهره عرفان

سمت : کارشناس

مدرک تحصیلی : دانشجو دکتری رسوب شناسی

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۸